Hartelijk welkom  in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

 

Openingstijden: Voor behandeling op maandag t/m vrijdag is de praktijk geopend van 9:00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16:00 uur. Op vrijdag tot 12.00 uur.

 

 1. Algemeen

Bij Randwijck Mondzorgpraktijk werken we er hard aan om onze klanten de beste service te bieden. We hebben de algemene voorwaarden van de diensten opgesteld voor meer transparantie en duidelijkheid. Als iets niet naar verwachting is verlopen, verzoeken we u contact met ons op te nemen. Ons team helpt u graag verder.

 

De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de behandelovereenkomst (en) tussen de patiënten en Randwijck Mondzorgpraktijk inclusief haar medewerkers, opdrachtnemers.

 

 1. Bereikbaarheid/ toegankelijkheid

De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 020 – 889 06 05

Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de receptioniste. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts en bijbehorende adres en telefoonnummers.

 

 1. Parkeren

De praktijk bevind zich in een betaal parkeren gebied tussen 9:00 en 18:00 uur.

 

 1. Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Zou u ons bij verhindering tenminste 24 uur van te voren willen informeren? Zodat we de verloren tijd niet in rekening hoeven te brengen? Wij verzoeken deze verhindering telefonisch door te geven op tel: 020 – 889 06 05 receptie. Heeft u een afspraak op maandag dan vragen we u de verhindering in het weekend te mailen naar receptie@randwijckmondzorgpraktijk.com

 

 1. Afspraken wijzigen

Geplande afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande tijd kosteloos worden gewijzigd. Indien de patiënt om welke reden dan ook de afspraak niet bijwoont of te laat wijzigt, zijn wij verplicht een deel van de kosten in rekening te brengen. De kosten voor een gemiste afspraak bedragen €15 euro per kwartier.

 

 1. Afspraakherinnering

Randwijck Mondzorgpraktijk gebruikt een e-mail- en sms-dienst om u te herinneren aan uw afspraak. Deze dienst is een service van ons. Als er om de een of andere reden geen herinnering wordt verzonden, betekent dit niet dat uw afspraak is geannuleerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw afspraken.

 

 1. Afspraak met kinderen / minderjarigen

Randwijck Mondzorgpraktijk is niet verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken met minderjarigen die op verzoek van de ouders/verzorgers zijn aangewezen.

 

Een niet nagekomen afspraak van een minderjarige wordt bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. Deze wordt niet door de verzekeraar vergoed.

 

Toestemming voor behandeling minderjarige:

Tot 12 jaar:

Gezag dragende ouders

12 tot en met 15 jaar:

Gezag dragende ouders en het kind

Vanaf 16 jaar:

De 16-jarige zelf

 

 1. Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 9:00 en 10:00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

 

 1. Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Op deze manier houden wij uw dossier zo goed mogelijk up to date.

 

 1. Behandeling en informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door de zorgverlener uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is dan is de zorgverlener niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

 

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover schriftelijk.

 

De patiënt wordt geacht om alle gegevens die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 

De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

 

De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

 

 1. Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de behandelaars.

 

 1. Kosten en betaling

De kosten van tandheelkundige en technische behandelingen worden gedeclareerd volgens de door de NZa geldende tarieven en zijn vastgelegd in het decreet tandheelkundige tarieven (www.NZa.nl) Tarieven kunnen van tijd tot tijd veranderen.

 1. Voor alle behandelingen die meer dan €250,- bedragen zal Randwijck Mondzorgpraktijk voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave geven.
 2. Bij een noodzakelijke wijziging van behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, waardoor het budget wordt overschreden, worden eventueel gemaakte extra kosten na overleg met u in rekening gebracht.

 

 1. Declaraties via Infomedics

Infomedics verstuurt namens ons facturen voor de zorg die u heeft ontvangen. Infomedics voldoet uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die voor ons als zorgverlener gelden als de regels die wettelijk gelden voor Infomedics.

 

Als u vragen hebt, kunt u het antwoord meestal vinden in veelgestelde vragen: https://www.infomedics.nl/faq en / of bel de Infomedics-servicedesk op telefoonnummer 036 – 2031900 (maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17.00 uur).

 

Indien Infomedics door niet-tijdige betaling geen facturen meer accepteert, heeft Randwijck Mondzorgpraktijk het recht de verdere behandeling op te schorten of uitsluitend tegen contante betaling.

 

 1. Declaraties via uw verzekeraar

Randwijck Mondzorgpraktijk verstuurt de declaraties betreft volledige gebitsprotheses en gedeeltelijke plaatjes rechtstreeks naar de verzekeraar. Vanuit de basisverzekering wordt de behandeling voor een volledige gebitsprothese voor 75% betaald. Van de 25% die niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering ontvang u een rekening van Randwijck Mondzorgpraktijk.

 

Heeft u een aanvullende verzekering voor tandheelkunde? Dan ontvangt u een vergoeding over de 25% die u zelf hoort te betalen.

 

 1. Declaraties rechtstreeks met de patiënt

Heeft u geen vergoeding vanuit de basisverzekering of geen tandheelkundig pakket? Dan zal Randwijck Mondzorgpraktijk de factuur naar u per post of mail verzenden.

 

 1. Garantie

Ons doel is om de beste service te bieden.  Echter, bij het verstrekken van een dienst in de medische professie, kunnen we niet met zekerheid de uitkomst van de behandeling bieden. De behandelaar heeft een inspanningsverplichting en zorgt voor het best gepaste resultaat. Omdat elk gebit anders is, is het resultaat daardoor ook per persoon verschillend. In principe hebben behandelingen zoals vullingen, reinigen en wortelkanaalbehandelingen geen garantie.

 

In de tabel hieronder kunt u het overzicht betreft garantietijd raadplegen. De garantie vervalt indien er derden tussenkomen in, tijdens of na de behandeling.

Tandheelkundige behandeling Garantie Garantietijd
Periodieke controles Geen
Vullingen Geen
Extracties Geen
Wortelkanaal behandelingen Geen
Kronen en bruggen Ja

 

2 maanden garantie op los komen van de kroon/brug.

Op het materiaal wordt er garantie gegeven van 3 jaar.

Facings composiet/porselein Ja 2 maanden garantie op breuk of beschadiging afhankelijk van de mond/gewoontes

Op het materiaal wordt er garantie gegeven van 2 jaar.

Inlays/Onlay Ja
Tanden bleken Geen
Mondbeschermers Geen
Anti-knarsplaat Geen
Preventie Geen
Mondhygiëne Geen
Paro behandelingen Geen

 

Prothetische behandeling Garantie Garantietijd
Controle, consult Geen
Partieel kunstgebit Ja
Frame protheses Ja 2 jaar
Volledig kunstgebit Ja 2 jaar
Volledig kunstgebit op implantaten of steg constructie Ja 2 jaar
Reparaties en aanpassingen van bestaande gebitsprotheses Geen

 

 1. Meningsverschil

Klacht over uw behandelaar of behandeling? Een gesprek is altijd goed!

 

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat al onze patiënten tevreden zijn over de behandeling van de tandarts, tandprotheticus en mondhygiëniste binnen onze praktijk maar ook over het gedrag van ons personeel. Toch kan het wel eens voorkomen dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw behandelaar (tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist) bespreekt.

U kunt ons bereiken met uw klacht via het e-mailadres communicatie@randwijckmondzorgpraktijk.com. Vermeld in de klacht de naam van de behandelaar en waar het omgaat. Randwijck Mondzorgpraktijk zal z.s.m. contact met u opnemen om de klacht netjes af te handelen.

 

Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere behandelaar (tandarts, tandprotheticus, mondhygiënist) een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een behandelaar (tandarts, tandprotheticus, mondhygiënist) die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw behandelaar om het eigen standpunt te heroverwegen.

 

Als u er met uw behandelaar (tandarts, tandprotheticus, mondhygiënist) toch niet uitkomt, dan kunt u via de klachtenregeling van de behandelaar (tandarts, tandprotheticus, mondhygiënist) uw klacht melden, zie verder onderstaande organisaties.

 

 1. Het gebruik van cookies

www.randwijckmondzorgpraktijk.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

Meer informatie: https://www.randwijckmondzorgpraktijk.com/cookieverklaring/

 

 1. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onbelemmerd.

 

 1. Privacyregeling en geheimhouding

Patiënte informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de behandelaar en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt stuur u ons een email waar u toestemming verleent voor het overdragen van uw dossier.

 

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Middels deze brief willen wij van Randwijck Mondzorgpraktijk toestemming vragen om u gegevens te mogen gebruiken. Dit betreft het uitwisselen van informatie naar een externe verwijzer of derden. De gegevens worden uiteraard alleen gedeeld als dit nodig is in belang van de behandeling en voor een eventuele afspraak bij een verwijzer.  Wanneer wij de gegevens gaan delen wordt u van te voren op de hoogte gesteld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het team Randwijck Mondzorgpraktijk

Dorita Ospina | Praktijkeigenares